Πελάτες

 • Περιφεριακό Ταμείο Ανάπτυξης
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Δ.Ε.Κ.Ε.)
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
 • Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση (ΑΔΕΠ)
 • Σύλλογος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών
 • Σύλλογος Λευκαδίων Πάτρας
 • Σωματεία Αθλητικά
 • Τεχνικές Εταιρίες
 • Διαφημιστικά Γραφεία